لودینگ
توزیع شده هوش تجاری

سامانه ملی تجميع و گزارشگيری مديريتی فروش فرآورده های نفتی سطح کشور